Zakład Komunalny Kostrzyn Wlkp.

O Nas

O Nas

Zakład Komunalny w Kostrzynie jest zakładem budżetowym gminy, powołanym na mocy Uchwały nr XXIII/118/92 Rady Miasta i Gminy Kostrzyn z dnia 21 stycznia 1992 r. z dwóch zakładów: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Funkcje Dyrektora pełni Kinga Czechowska.

Podstawowym zadaniem statutowym zakładu jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców Gminy Kostrzyn oraz zakładów pracy i instytucji w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody, oczyszczania ścieków, administrowania zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi oraz obsługa lokalnego transportu zbiorowego. W szczególności przedmiotem działania zakładu jest:
• pobór i uzdatnianie wody,
• zaopatrywanie w wodę około 18.760 mieszkańców,
• odbiór ścieków do kanalizacji i ich oczyszczanie,
• eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych,
• wykonywanie gminnych przewozów pasażerskich,
• administrowanie nieruchomościami stanowiących własność komunalną,
• wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na drogach.

Do realizacji powyższych zadań zakład dysponuje:
• Stacją Uzdatniania Wody w Kostrzynie,
• Stacją Uzdatniania Wody w Siekierkach Wielkich,
• Stacją Uzdatniania Wody w Czerlejnku,
• Stacją Uzdatniania Wody w miejscowości Gułtowy,
• studniami głębinowymi w ilości – 14 szt.,
• stacją podnoszenia ciśnienia w Siedlcu,
• Oczyszczalnią Ścieków (mechaniczno-biologiczna) zlokalizowaną w Skałowie,
• Oczyszczalnią Ścieków w Iwnie,
• Oczyszczalnią Ścieków w miejscowości Gułtowy,
• główną przepompownią ścieków w Kostrzynie (dział techniczny),
• lokalnymi przepompowniami i tłoczniami ścieków w ilości 20 szt.

Zakład posiadając sprzęt specjalistyczny oraz wykwalifikowaną kadrę pracowniczą jest w stanie rozwiązywać trudne problemy techniczne.

Skip to content