Zakład Komunalny Kostrzyn Wlkp.

Obowiązek informacyjny - Klient Zakładu Komunalnego

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Zakład Komunalny
w Kostrzynie
ul. Poznańska 2
62-025 Kostrzyn

zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, a w szczególności:
  1. spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów,
  2. zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności obejmujące sprawy:
 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomości, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 • lokalnego transportu zbiorowego;
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego;
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej;
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 • wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
 • promocji gminy;
 • współpracy i dzielności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r . o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1947 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573);
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;
  1. innych spaw publicznych ustawowo przekazanych;
  2. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy oraz porozumień;
  3. zadań z zakresu właściwości powiatu oraz województwa na podstawie porozumień tymi jednostkami.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty, marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną, zawarcia umowy, realizacji obowiązków prawno-podatkowych, obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. A, b, c, d, e, oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, g, i, j  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875) wraz z rozporządzeniem wykonawczym.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych a także przez podmioty, którymi Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym.
 4. Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku niepodania tych danych, zawarcie umowy jest niemożliwe. W pozostałych zakresie Pani/Pan dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 RODO.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji zadań Administratora wynikających z przepisów prawa. W przypadku niepodania tych danych, niemożliwe jest realizacji ww. celów. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;
  4. przenoszenia danych osobowych,
  5. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w przyszłości-właściwego w świetle obowiązujących przepisów organu nadzorczego)
  7. cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. W przypadku wyczepiania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody z dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt. 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń, a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeżeli doszłoby do w/w przekazanie zastanie Pani/Pan poinformowany o stwierdzeniu lub braku stwierdzania przez Komisje Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany w świetle obozującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archaizowaniu danych lub ochroną przed roszczeniami i w celu ich dochodzenia.
Skip to content