Zakład Komunalny Kostrzyn Wlkp.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

ZAKŁAD KOMUNALNY W KOSTRZYNIE

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Komunalny w Kostrzynie, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, NIP: 786-10-01-097, REGON: 632023635, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2.  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktowania się, odpowiedzi na zapytania, informowania, prowadzenia postępowań administracyjnych, zawierania i realizowania umów, archiwizowania oraz ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi, a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych, statystycznych, realizacji obowiązków lub uprawnień Administratora wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, w zakresie kompetencji Administratora, w szczególności:

a. obsługi komunalnej mieszkańców gminy w szczególności w zakresie dostarczania wody, odbioru i oczyszczania ścieków, zbiórki i składowania odpadów komunalnych stałych, płynnych, określenia warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;

b. świadczenia usług utrzymania zieleni miejskiej, czystości ulic, transportu osób i zarządzania nieruchomościami.

4.  Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, g, j Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego (w tym akty prawa miejscowego) i międzynarodowego, w szczególności Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wraz z aktami wykonawczymi.

5.    Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:

a. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL, etc.);

b. dane lokalizacyjne (adres zamieszkania, etc.);

c. dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu, etc.);

d. dane dotyczące członków rodziny (imiona, stopień pokrewieństwa, etc.); oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.

6.    Dane osobowe we wskazanym wyżej zakresie mogą być uzyskane:

a. bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą;

b. od organów administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, sądów i organów ścigania – w ramach ich kompetencji oraz przepisów obowiązującego prawa;

c. od podmiotów posiadających interes prawny w sprawie, w związku z którą konieczne jest podanie Pani/Pana danych osobowych;                                                                                              d. innych podmiotów przekazujących dane osobowe do Administratora.

7.     Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, obsługi płatności, marketingu, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych. W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.

8.   W przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 3, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

9.     W zależności od postawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada pan prawo do:                                                                             a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;                                                                                                                                                                

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

c. przenoszenia danych osobowych;

d. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

f. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku, w którym Pani/Pana dane osobowe miałyby podlegać profilowaniu, informacja o tym zostanie udzielona przy dokonywaniu czynności w związku z danym postępowaniem administracyjnym.

11. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt. 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi, a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

13. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Mogą być jednak przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w określonych przepisami obowiązującego prawa przypadkach. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zostanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.

Skip to content