Zakład Komunalny Kostrzyn Wlkp.

Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Głównego Księgowego

Wymagania niezbędne:

 1. W zakresie wykształcenia spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończyła/ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,                                      
 • ukończyła/ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisana/wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Obywatelstwo polskie.

3. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

5. Niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

6. Nie toczy się przeciwko osobie postępowanie karne ani dyscyplinarne.

7. Umiejętność obsługi komputera, w tym programów finansowo-księgowych.

8. Znajomość obowiązujących regulacji prawnych z zakresu realizowanych zadań, w szczególności:

 • zasad rachunkowości,
 • księgowości budżetowej,
 • sprawozdawczości budżetowej,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług,
 • finansów publicznych,
 • rozliczeń ZUS.

Pozostałe szczegóły na stronie www.zkkostrzyn.pl BIP – oferty pracy – w jednostkach organizacyjnych.

Zainteresowane osoby proszę o składanie ofert do dnia 23.07.2024r. osobiście w sekretariacie Zakładu Komunalnego w Kostrzynie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Zakład Komunalny w Kostrzynie, ul. Poznańska 2, 62 – 025 Kostrzyn tel. 61 669 89 10

lub w formie elektronicznej, opatrzonej podpisem elektronicznym (kwalifikowanym lub przez profil zaufany) na adres:

e-mail poczta@zkkostrzyn.pl

Aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Zakładu Komunalnego w Kostrzynie.

Skip to content