Zakład Komunalny Kostrzyn Wlkp.

Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Kierownika Oczyszczalni

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie  – technologia ochrony środowiska lub pokrewne, wyższe inżynierskie – technologia ochrony środowiska lub pokrewne,
 2. minimum 5 lat doświadczenia zawodowego ( w tym 1 rok na stanowisku kierowniczym),
 3. obywatelstwo polskie,
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków kierownika oczyszczalni,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych,
 6. niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 7. nie toczy się przeciwko osobie postępowanie karne ani dyscyplinarne,
 8. znajomość obowiązujących regulacji prawnych z zakresu realizowanych zadań, w szczególności:
 • ochrony środowiska
 • prawa budowlanego
 • zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz umiejętność ich interpretacji, śledzenia zmian i stosowania w praktyce
 • prawa wodnego

Pozostałe szczegóły na stronie www.zkkostrzyn.pl BIP – oferty pracy – w jednostkach organizacyjnych.

Zainteresowane osoby proszę o składanie ofert do dnia 29.01.2024 r. osobiście w sekretariacie Zakładu Komunalnego w Kostrzynie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Zakład Komunalny w Kostrzynie ul. Poznańska 2, 62 – 025 Kostrzyn,

lub w formie elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym (kwalifikowanym lub przez profil zaufany) na adres e-mail: poczta@zkkostrzyn.pl

Aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Zakładu Komunalnego w Kostrzynie

Skip to content