Zakład Komunalny Kostrzyn Wlkp.

Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Specjalista ds. Zamówień Publicznych – umowa na zastępstwo

Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie: wyższe,
b) doświadczenie zawodowe w zamówieniach publicznych,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
d) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
e) umiejętność obsługi komputera (Pakiet Microsoft Office, środowisko Windows, poczta elektroniczna), komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
f) znajomość obowiązujących regulacji prawnych z zakresu realizowanych zadań, w szczególności :
– Ustawy o finansach publicznych
– Ustawy o zamówieniach publicznych.

Pozostałe szczegóły na stronie www.zkkostrzyn.pl BIP – oferty pracy – w jednostkach organizacyjnych.

Zainteresowane osoby proszę o składanie ofert do dnia 07.08.2024 r. osobiście w sekretariacie Zakładu Komunalnego w Kostrzynie
lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Zakład Komunalny w Kostrzynie ul. Poznańska 2, 62 – 025 Kostrzyn tel. 61 669 89 10

lub w formie elektronicznej, opatrzonej podpisem elektronicznym (kwalifikowanym lub przez profil zaufany) na adres:

e-mail poczta@zkkostrzyn.pl

Aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie
w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Zakładu Komunalnego w Kostrzynie.

Skip to content