Zakład Komunalny Kostrzyn Wlkp.

ZMIANA CENY ZA ZRZUT ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH

Na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9 ust. 1 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r., poz.40) oraz w oparciu o § 8 ust. 1 Statutu Zakładu Komunalnego w Kostrzynie uchwalonego na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 23 maja 2022 r. nr L/449/2022 w związku z przepisami: ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz.U. z  2022 r. poz. 1634 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych z dnia 17 października 2002 r. (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 939) oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (tj. Dz.U.2022 r. poz. 2519),

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.04.2023r. nastąpi wzrost cen za zrzut ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi i wynosić będzie 10,92 zł/ m3  netto, 11,79 zł m3 brutto.

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania ceny za zrzut ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi podatek VAT ulega automatycznie zmianie.

Skip to content